ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Digitalizace přepravních dokumentů

ID ŽD-02
Mód Železniční doprava
Gestor projektu České dráhy
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ministerstvo dopravy
Financování 318 mil. Kč bez DPH (ČD / OPD)

Popis

Základní Informace

Současný stav:
V oblasti osobní dopravy je provedena částečná digitalizace přepravních dokladů pro cestující při výdeji (jízdenky, místenky, apod.), zejména při odbavení v e-shop Českých drah lze cestovat ve vnitrostátní přepravě a do vybraných zemí v mezinárodní přepravě již bez tištění dokladů (vazba na předloženou In Kartu, transakční kód či zobrazení „aztéckého kódu“ jízdenky ke kontrole v PC, v  mobilním telefonu(MT) nebo aplikaci pro MT). Pro umožnění elektronické kontroly je  „aztécký  kód“  uváděn i na tištěných vnitrostátních i mezinárodních jízdenkách. Pro e-ticketing v železniční osobní dopravě platí vyhlášky UIC číslo 918.2 a 918.3 (918.8 a 918.9), bez rozdílu, zda se jedná o vnitrostátní či mezinárodní doklad. Kromě e-tiketingu mají ČD realizovánu digitalizaci vybraných jízdních dokladů (traťové jízdenky, celo-síťová jízdenka In 100, časový doplatek do 1. vozové třídy a zaměstnanecké jízdné formou jejich uložení na InKartu a s výjimkou zaměstnaneckého jízdného také do karty ČD na kartách IDS ODIS, IREDO a PMDP Digitalizace a elektronizace přepravních dokladů je na různém stupni rozvoje v různých druzích dopravy, využívány jsou rozdílné technologie digitalizace a procesy generování a používání přepravních dokladů nejsou standardizovány. Dosud neexistuje jednotný a pouze jeden přepravní doklad pro multimodální přepravu osob z místa A do místa B
V rámci aplikace Můj vlak pro mobilní telefony je vyvinuta a využívána tzv. In Karta v mobilním telefonu, nahrazující plastovou kartu a integrující v sobě samotnou kartu, slevové aplikace i jednotlivé jízdenky.
 V oblasti IDS je novým trendem digitalizace IDS jízdních dokladů formou šíření tzv WitheListů WL) s jízdenkami předávaných do kontrolních zařízení zúčastněných dopravců. Jízdenky jsou vázány na bezkontaktně čtené identifikátory, např. MOS používá jako identifikátor Lítačku, In Kartu ČD a bezkontaktní platební karty VISA a MasterCard, u kterých je informace ve WL doplněna o fotografii cestujícího. Obdobný systém se připravuje v IDS Jihomoravského kraje a nově vznikajícím IDS kraje Vysočina.
V nákladní dopravě se používá elektronický nákladní list CIM a částečně i CIM/SMGS. Pro přepravu po železnici v intermodální přepravě není elektronický nákladní list dosud využíván, protože různé druhy dopravy používají rozdílné typy přepravních dokladů. V nákladní dopravě se používají ještě doplňkové přepravní dokumenty (např. bezpečnostní listy v přepravách nebezpečného zboží (RID/ADR), apod.), které digitalizovány dosud nejsou. Celkově se v nákladní dopravě používá více než 30 různých typů přepravních dokumentů. Dosud neexistuje jednotný a pouze jeden přepravní doklad pro multimodální přepravu zboží z místa A do místa B.
Připravená řešení:
V oblasti osobní dopravy existují a jsou nasazovány rozdílné a izolované modely digitalizovaných přepravních dokladů, které lze při využití určitých integračních mechanismů sjednotit a po určitou dobu omezeně využívat. Jde ale o velmi omezenou integraci, kterou nelze nasadit a uplatnit celoplošně.
Rozvoj In Karty v mobilním telefonu umožní v letošním roce práci s virtuální In Kartou i na osobních pokladnách. Další digitalizace jízdních dokladů, prodávaných prostřednictvím pokladních přepážek, není plánována.
V současné době testované rozhraní API umožní prodej jízdních dokladů ČD prostřednictvím smluvních prodejců, včetně agregátorů, podle připravovaného standardu FSM vyvíjeného v rámci UIC.
V nákladní dopravě, kromě řešení popsaných v odstavci současný stav, nejsou k dispozici žádná řešení připravená pro implementaci.
Navrhované řešení:
V oblasti osobní dopravy v rámci evropských projektů vzniká model jednotné multimodální jízdenky a k ní navázaných bezpapírových technologií, který umožní sjednotit přepravní doklady různých druhů dopravy do jediného vzájemně uznávaného přepravního dokladu standardizovaného formátu nebo uložit doklady různých vydavatelů do jednoho multimodálního nosiče. V rámci řešení by měl být vyvinut model bez-dokladového odbavení cestujícího, v kterém by cestující byl identifikován na základě jedinečného nosiče a jeho aktivní jízdenky/rezervace by byly dostupné kdykoli do doby ukončení jejich platnosti v nosiči popř. v systémech dopravce/dopravců. Toto řešení nevyžaduje shromažďování a zpracování osobních údajů cestujícího s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Toto řešení musí pokrývat úplný proces po celý životní cyklus elektronického jízdního dokladu (od jeho zakoupení např. elektronickou peněženkou, pokladně přes reklamace, až po jeho uznání dopravcem a následného odbavení cestujícího).
V nákladní dopravě je třeba vyřešit jednotný intermodální přepravní doklad použitelný pro všechny druhy dopravy a všechny formy jejich právního režimu. Ostatní přepravní dokumenty budou digitalizovány s možností navázat je na vygenerovaný základní přepravní doklad (nákladní list).
V osobní i nákladní dopravě projekt zajistí dostupnost všech přepravních dokumentů v elektronické podobě v reálném čase bez nutnosti jejich tisku a v současnosti zajistí jejich archivaci, včetně všech prováděných změn během přepravy, pokud to vyžaduje závazná právní norma. Archivace bude prováděna na straně té fyzické nebo právnické osoby, které je tato archivace nařízena.

Detail

Projekty č. 62/PR-28 a č. 4/ŽD-02  vyžadují vzájemnou koordinaci a sdílení výstupů,
Bude muset dojít k legislativním změnám, v 12/2016 byla dokončena fáze výzkumu a laboratorního ověření technologie, realizována Veřejnou zakázkou TAČR BETA: TB0500MD010, která by mohla umožnit bezdokladové odbavení cestujícího jen za pomocí osobního elektronického zařízení. Na jejich základě může dojít ke zpřesnění specifikace projektového záměru.

Plán

Harmonogram

Příprava 2016; realizace v postupných etapách v letech 2020 - 2022

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Projektová příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 02.09.2019