ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Detekční systém liniové ochrany (DSLO)

ID ŽD-09
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a SFDI
Financování Investice: 1,075 mld. Kč,  SFDI a SŽDC

Popis

Základní Informace

Každoročně dochází na železniční síti v České republice k rozsáhlým krádežím a poškozením součástí železniční dopravní cesty. Jedná se zejména o krádeže metalických, převážně měděných kabelů a jiných součástí zabezpečovacích a komunikačních zařízení řídících jízdu, rychlost, sled vlaků a křižování vlaků ve stanicích atd. Kromě značných materiálních škod, nepříznivých vlivů do železničního provozu, vzniku velkých zpoždění a nepravidelností v osobní i nákladní dopravě a velkých finančních nákladů na odstranění těchto protiprávních činů je největším rizikem narušení funkčnosti zabezpečovacího zařízení. Výrazné omezení těchto protiprávních dějů se předpokládá zavedením nejmodernějších detekčních systémů liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty. Do roku 2020 se předpokládá liniové pokrytí asi 2 000 km detekčním systémem se zapojením vybraných klíčových objektů. Daná síť bude zabezpečována monitorovacím dohledovým pracovištěm. V přepokládaných nákladech je kalkulováno i zajištění konektivity zařízení a komunikační rozhraní pro přístup bezpečnostních složek. Za použití nejmodernějších detekčních systémů liniové ochrany lze v on-line režimu získávat informace o narušení, poškození, odcizení a provádění protiprávních činností, a to i v předstihu před vlastním fyzickým narušením součástí nebo zařízení železniční dopravní cesty. Prostřednictvím ITS dojde k analytickému vyhodnocení informací s přesnou lokalizací místa, druhu a způsobu ohrožení možného narušení funkčnosti zařízení, jeho poškození nebo identifikaci podezřelých dějů tomuto jednání předcházejících. Inteligentní provozní a grafická nadstavba umožní zaměstnancům dohledového centra přijmout patřičné opatření k zabránění nebo omezení závadové činnosti i ve spolupráci s provozními útvary a bezpečnostními složkami v ČR a tím k minimalizaci dopadů daného incidentu. Předpokládá se, že daný systém preventivním způsobem významně omezí četnost těchto případů na síti SŽDC, snížení materiálních škod, zpoždění, provozních problémů, nákladů nutných na odstranění závad a zejména a sníží rizika ohrožení bezpečnosti železniční dopravy.

Detail

Roku 2016 byla zpracována studie systémově řešící předmětné funkcionality projektu. Následná studie bude řešit problematiku pokrytí sítě, centralizaci a integraci detekčních systémů.
V roce 2017 byla zahájena realizace ZP+PD pro výběr dodavatele na pilotní ověření funkce systému na vytipovaném úseku železniční sítě ve správě SŽDC, koncepce stavby byla projednána s MD a SFDI dne 28. 1. 2016.
V roce 2018 byly zpracovány ZP a PD. V současné době probíhá příprava na zahájení realizace pilotního projektu.
Financování je nově koncipováno dle projednání s MD výhradně ze zdrojů SFDI a SŽDC. CIN na pilotní ověření se předpokládají ve výši 200 mil. Kč bez DPH.

Plán

Harmonogram

2019-2021

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Probíhá příprava na zahájení realizace pilotního projektu.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019