ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Centrální evidence pozemních komunikací

ID PR-29
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic
Financování 244,42 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Centrální evidence pozemních komunikací (dále jen CEPK) je stanovena v aktuálním znění zákona o  pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. §29a.
Cílem projektu CEPK je vytvoření centrálního informačního systému, obsahujícího jednotné úložiště informací o všech pozemních komunikacích v České republice, bez ohledu na jejich vlastníka či pověřeného správce (stát – kraj – obec), který bude současně sofistikovaně podporovat příslušné procesy spjaté se správou pozemních komunikací.
CEPK bude vystavěn jako webový systém s přístupem pro správce komunikací, orgány státní správy, odbornou i laickou veřejnost, s přidělením odpovídajících práv i povinností.

Aktuální stav:
V současné době existují v České republice v oblasti správy pozemních komunikací různé jednotlivé systémy a agendy, částečně integrované jako podsystémy do Jednotného systému dopravních informací (JSDI) a částečně stojící a fungující samostatně. DPVS – CEPK bude dále pokračovat v integraci těchto systémů, jejich vzájemné datové komunikaci a nově také v podpoře procesů při správě pozemních komunikací.
Aby správce pozemní komunikace, úředník správního orgánu nebo zastupitel obecního úřadu, mohl kvalifikovaně rozhodovat (např. o rekonstrukcích, opravách, čištěních a zimní údržbě pozemních komunikací), potřebuje mít k dispozici ucelené, jednotné a aktuální informace.
Informace a data o pozemních komunikacích je z toho důvodu potřeba sjednotit do společné centrální evidence komunikací DPVS – CEPK, současně procesně podpořit získávání a aktualizaci těchto dat a následně data zpřístupnit pomocí DPVS – CEPK a jeho datového distribučního rozhraní příslušným uživatelům.
V současnosti je třeba velmi dlouhé doby, než jsou v datových skladech uložena data o nově vzniklých pozemních komunikací. Data o nové části referenční sítě jsou zadávána až po správním úkonu zařazení konkrétní komunikace do třídy. Do té doby není možné sbírat nové údaje o silničním pasportu a komunikace je z pohledu dostupnosti informací o této PK v podstatě neexistují.
Smyslem projektu je změna stávajících procesů a legislativy, které s sebou nesou značná rizika hlavně díky nejednotnosti systému a nestejné kvalitě dat. Tímto zpracovaným projektem dojde ke změně těchto postupů a výsledkem pak bude stav, kdy bude možné se k potřebným informacím dostat dříve, dříve je zaevidovat v systému, provázat jednotlivé úkony a činnosti do logických celků.
Realizací projektu DPVS – CEPK dojde nejen k vytvoření jednotné datové základny o síti pozemních komunikací, přístupné pro všechny subjekty veřejné správy, ale také ke snížení rizik spojených s prodlevami při čekání na správné zařazení komunikace, následným zadáváním dat o pozemních komunikacích a teprve potom následným sběrem dat o pozemních komunikacích. Všechny tyto úkony nejen že jsou zdlouhavé, ale také jsou nositeli potenciálních chyb.

Cíle projektu:
1. podpora evidence a vydávání správních rozhodnutí na pozemních komunikacích (rozhodnutí o umístění dopravního značení, stavební povolení ke stavbě nové komunikace, rekonstrukce apod.)
2. zachycení celoživotního cyklu pozemních komunikací, od územního rozhodnutí, až po vyřazení ze sítě
3. zpřesnění informací v každé fázi životního cyklu komunikace, poskytování informací o nových stavbách
4. všechny informace, činnosti, dokumenty atd. budou geograficky lokalizovány k jednotné síti komunikací, zahrnující všechny kategorie komunikací, bez ohledu na jejich vlastníka
5. budou použity jednotné postupy, metody, číselníky, hodnocení
6. automatizace a podpora procesů při správě komunikací.

Harmonogram realizace:
1. etapa zpracování podrobné analýzy a realizačního projektu CEPK
2. etapa dodávky HW a systémového SW, dále vývoj systému CEPK, jeho implementace, vytvoření jednotné referenční sítě PK, migrace dat o PK a migrace dokumentace, dále vytvoření potřebných metodik a předpisů.
3. etapa – nastavení a testovací provoz systému a dále úvodní školení uživatelů, pilotní provoz na 2 krajích
4. etapa – plošné nasazení systému
 
Přínosy pro jednotlivé cílové skupiny:
Veřejná správa – přínosem pro tuto cílovou skupinu bude především podpora procesů spojených s výkonem státní správy, snížení pracnosti a chybovosti, úspora potřebného pracovního času, odstranění duplicity činností, centralizace a snadná dostupnost relevantních informací, a z toho všeho plynoucí zvýšení efektivity práce a snížení nákladů. Dále bude přínosem získávání aktuálních verifikovaných dat pro potřeby krizového řízení.
Odborná veřejnost – přínosem pro tuto cílovou skupinu bude především snadná dostupnost dat o pozemních komunikacích a snadná dostupnost dokumentace. Toto vše bude procesně podporováno a řízeno.
Komerční organizace – přínosem pro tuto cílovou skupinu bude především snadná dostupnost dat o pozemních komunikacích a snadná dostupnost dokumentace. Tím dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti firem, ke zvýšení kvality nabízených služeb a produktů, ke zvýšení efektivity práce a snížení nákladů.
Veřejnost – přínosem pro tuto skupinu bude především možnost získávat veřejně dostupné informace o aktuálním stavu sítě pozemních komunikací, sjízdnosti, nehodách, uzavírkách, veřejně přístupných dokumentech (např. publikace o výstavbě daného úseku komunikace) atd.
Media – přínosem je především přístup k relevantním verifikovaným datům o celé síti pozemních komunikací.

Ekonomické přínosy:
1. v rámci projektu vznikne centrální úložiště dat o pozemních komunikacích (dále jen PK), jehož naplněním získají vlastníci a správci PK relevantní datovou základnu pro provádění analýz, návrhů a plánování údržby a oprav PK. Toto povede k úsporám při provádění údržby a oprav,
2. zjednodušení procesů při správě PK, zjednodušení komunikace mezi stranami, úspora času pracovníků,
3, zkvalitnění výkonu státní správy, reorganizace, osvojení nových postupů, naplňování cílů eGovernmentu,
4. zkvalitnění poskytovaných informací, digitalizace a centrální archivace dokumentů, zjednodušení procesů rozhodování, úspora času pracovníků,
5. zjednodušení procesů a postupů při získávání informací, zkvalitnění služeb, úspora času pracovníků,
6. konsolidace dat z různých zdrojů, jednotná datová základna, využití dat napříč subjekty státní správy, zjednodušení procesů, úspora času pracovníků,
7. vytvořením jednotné referenční sítě pozemních komunikací a její centrální správě a aktualizaci dojde ke sjednocení dnes rozčleněných procesů a činností, z toho bude plynout úspora pracovního času i technických prostředků.

Detail

Vzhledem k neexistenci prováděcí Vyhlášky v roce 2018 – realizována studie Strategického rozvoje Silniční databanky, která reflektuje i možnost pověření ŘSD správou CEPK.

Plán

Harmonogram

2018-2019 projektová příprava, 2020 realizace

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Vzhledem k neexistenci prováděcí Vyhlášky v roce 2018 – realizována studie Strategického rozvoje Silniční databanky, která reflektuje i možnost pověření ŘSD správou CEPK.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 02.09.2019