ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Automatické vedení vlaku (AVV)

ID ŽD-13
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty
Financování Investiční náklady 173 mil. Kč (2015)
Plánované pokračování od 2017:
Investiční náklady: [mil. Kč]:: 47
Provozní náklady [mil. Kč]: 0
SŽDC/OPD

Popis

Základní Informace

Systém Automatické Vedení Vlaku je určen pro automatizaci řízení kolejových vozidel na železničních tratích SŽDC. Zařízení je součástí vyššího systému řízení jízdy hnacích a řídicích vozidel označeného CRV&AVV, tj. Centrální Regulátor Vozidla a Automatické Vedení Vlaku. Zařízení je navázáno na liniový vlakový zabezpečovač typu LS 90 a zpracována je i vazba na celoevropský vlakový zabezpečovací systém ERTMS-ETCS. Soubor zařízení se skládá z mobilní a traťové části. Traťovou část tvoří systém adresných traťových informačních bodů tzv. magnetických informačních bodů (MIB), rozmístěnými v kolejišti. Informační bod sestává ze dvou hranolů, uložených podélně v koleji. V těchto hranolech je umístěno celkem 8 permanentních magnetů. Informační body tedy poskytují jednoznačnou informaci o okamžité poloze vlaku. Adresná informace je kódována v zabezpečeném kódu a je přenášena na vozidlo pomocí stejnosměrného magnetického pole. Ostatní neproměnné informace potřebné pro vedení vlaku, jako například traťová rychlost, poloha návěstidel, sklon tratě a jiné, získává systém AVV z mapy tratě, která je součástí mobilní části. Mobilní část tvoří řídicí počítač, snímače traťových informačních bodů, zadávací klávesnice a displej na stanovišti strojvedoucího, přičemž displej je sdílený s řídicím systémem vozidla. Datová část, tzv. Route Map, obsahuje popisy tratí a data z jízdních řádů vlaků a je uložena v mobilní části zařízení. Systém CRV&AVV poskytuje funkci řízení vozidla s automatickou regulací rychlosti jízdy (základní režim řízení vozidla), funkci automatického cílového brzdění, funkci regulace jízdní doby a funkci ručního řízení vozidla. Systém AVV přináší úspory zejména ve spotřebě trakční energie v rozmezí 10-30%. Návratnost investice na instalaci MIB je velmi krátká a pohybuje mezi 1-3 roky. Systém AVV přispívá k přesnějšímu dodržování jízdních dob, a tím i dodržování jízdních řádů. Funkční systém AVV umožňuje přesné zastavení vlaku ve stanicích a zastávkách na předem určených místech. Dalšími přínosy systému jsou zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zlepšení pracovního prostředí strojvedoucích a v konečném důsledku zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení

2015

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 02.09.2019