ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Aktualizace datové základny svislého a vodorovného dopravního značení

ID PR-31
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Fáze 1,2 mil. Kč, ŘSD
Fáze 2,35 mil. Kč, ŘSD
 

Popis

Základní Informace

Projekt jednotného sběru a evidence vybraného vybavení pozemních komunikací v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR definuje rámec pro sběr a evidenci těchto datových sad pro další využití při budování, správě a rekonstrukcích komunikací ve správě ŘSD ČR i všech jejich příslušenství a je v souladu se současně platnými závaznými předpisy ŘSD ČR řady B a C.
 

Detail

Cílem projektu je vytvoření a zabezpečení průběžné aktualizace datové základny svislého a vodorovného značení na pozemních komunikacích. Účelem tohoto projektu je sjednotit datovou základnu svislého a vodorovného dopravního značení do centrálního úložiště a vytvořit informační systém, který bude poskytovat komplexní a aktuální informace o rozsahu a stavu dopravního značení na pozemních komunikacích v České republice.
V současné době existují v České republice v oblasti správy pozemních komunikací dílčí evidence svislého dopravního značení, které slouží převážně správcům pozemních komunikací k vedení evidence, údržbě a opravám. Vedle těchto evidencí jsou vytvářeny další dílčí datové sady, které slouží pro navigační systémy.
V oblasti vodorovného dopravního značení většinou neexistuje ani dílčí evidence, informace jsou pouze u jednotlivých správců pozemních komunikací většinou v projektové dokumentaci. Není jednotná metodika pro sledování stavu a obnovy vodorovného dopravního značení.
Informace a data o svislém a vodorovném dopravní značení je z toho důvodu potřeba sjednotit do společné centrální evidence, současně procesně podpořit získávání a aktualizaci těchto dat a následně data zpřístupnit prostřednictvím webových a mapových služeb příslušným uživatelům.
Navíc v současnosti je potřeba dlouhého časového intervalu pro sběr a uložení dat o nově vzniklých pozemních komunikacích, opravách a rekonstrukcích. Data jsou zadávána až po správním úkonu zařazení konkrétní komunikace do třídy a aktualizaci referenční sítě. Do té doby není možné sbírat nové údaje o svislém a vodorovném dopravním značení.
V současných evidencích také neexistují informace o přechodných změnách v dopravním značení, které mají dlouhodobější charakter.
Realizací tohoto projektu dojde k zásadnímu posunu pro poskytování informací pro autonomní a asistované řízení dopravy. Očekává se snížení rizik spojených s prodlevami při aktualizaci datové základny a poskytování informací navazujícím systémům.
Cíle projektu
1. Sjednocení metodik sběru a vytvoření bazické datové základny.
2. Poskytovat informace pro adaptivní systémy řízení dopravy.
3. Zvýšení informovanosti a bezpečnosti silničního provozu.
4. Jednotný postup při údržbě svislého a vodorovného dopravního značení
5..Automatizace a podpora procesů ve vedení evidence.

Rozděleno na dvě části:
- dálnice (realizace)
- silnice I. třídy v gesci správ ŘSD (příprava)

Plán

Harmonogram

2017: Fáze 1 – pilotní ověření metodik sběru dat
2018-2019: Fáze 2 – postupný plošný sběr dat

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

2018-2019: Fáze 2 – postupný plošný sběr dat

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019